dr hab. n. med.

Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, w 1988 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej KSZiP Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 1997 roku obronił pracę doktorską i w tym też roku objął stanowisko adiunkta. Państwowy egzamin specjalizacyjny I° ze stomatologii ogólnej  złożył w 1990 r., a w 1993 r. egzamin specjalizacyjny II° ze stomatologii zachowawczej. W maju 2011 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej ,,Czystość ścian kanałów korzeniowych po opracowaniu rotacyjnymi narzędziami niklowo-tytanowymi”.

Od roku 2012 pełni funkcję Kierownika Studium Doktoranckiego Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego PUM. W 2015 roku został nominowany przez Rektora PUM na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Autor i współautor licznych prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych.. Laureat  nagród przyznanych przez Rektora Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.