dr hab. n. med., właściciel i dyrektor Kliniki

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie i podjęła pracę w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej KSZiP PAM.

W 1992 roku uzyskała specjalizację I° w zakresie stomatologii ogólnej, a w 1998 roku II° w zakresie stomatologii zachowawczej z wyróżnieniem. W 1997 roku obroniła pracę doktorską i objęła stanowisko adiunkta. W 2014 roku uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt. ,,Reakcja kompleksu miazgowo-zębinowego na wybrane materiały stosowane w przykryciu bezpośrednim miazgi”.

Autor i współautor licznych prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Laureat  nagród przyznanych przez Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego i Amerykańskiego Stowarzyszenia Endodontów.